Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 
Bij iedere afgesloten overeenkomst, uitgevoerd werk en door haar gedane levering gelden uitsluitend deze verkoopsvoorwaarden van dejongaircos.nl ., hierna genoemd de Verkoper.
Door het enkele feit van de aankoop erkent de Koper kennis te hebben genomen van onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan.
Andere of tegengestelde voorwaarden van de Koper, zelfs deze vermeld op de bestelbons van de Koper, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper werden aanvaard, in welk geval zij enkel gelden voor de verkoop die er het voorwerp van uitmaakt.

Artikel 2: Aanbieding

Prijzen op onze wenbsite zijn incl btw. Excl plaatsing !

Alle aanbiedingen, door de Verkoper in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, zulks tot bevestiging door de Verkoper door een orderbevestiging, ondertekend of via mail  door een persoon die de Verkoper rechtsgeldig kan verbinden. 
Ook een verkoop per telefoon is niet bindend, tenzij na orderbevestiging van de Verkoper.
Geen enkele vertegenwoordiger kan de Verkoper verbinden, hetzij voor de aanvaarding van bestellingen, hetzij voor de kwitantie van betalingen, tenzij na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

Door de Verkoper in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, offertes of op enige andere wijze verstrekte inlichtingen en opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaten van aangeboden goederen of producten binden haar niet.
Dergelijke informatie wordt slechts bij benadering opgegeven. 
De Verkoper behoudt alle eigendoms- en auteursrechten voor betreffende haar ontwerpen, tekeningen en schema’s; in geen geval mogen deze aan derden worden medegedeeld. 
In het belang van de eindgebruiker, behoudt de Verkoper zich met opzet de mogelijkheid tot weigering voor van bestellingen, geplaatst ter kwader trouw of voor producten die niet voorhanden zijn, evenals elke bestelling met een kwantitatief afwijkende omvang en dan vooral overdreven en losse hoeveelheden die de verkoop aan vaste en regelmatige klanten verstoren, hoeveelheden die beduidend lager liggen dan de normale hoeveelheid van elk product en/of wat de kwaliteit betreft, zoals uitgaande van vragers die geen blijk geven van een perfecte beheersing van de deskundigheid van de Verkoper. 

Artikel 3: Leveringstijden, transport, verpakking en risico 
Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak ook, geeft nooit recht op enige schadevergoeding of boete, noch op annulering van de bestelling. 
Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden of zelfs door overmacht, is de Verkoper gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, en dit zonder gehoudenheid van enige schadevergoeding aan de Koper. 
Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopsvoorwaarden verstaan: elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de verbintenis verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van de Verkoper. 
De wijze van transport en verpakking wordt, behoudens uitdrukkelijke andersluidende instructies van de Koper, door de Verkoper bepaald, zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper, en zonder dat deze verplicht zou zijn de verpakking terug te nemen. 

Artikel 4: Verzending 
De wijze van transport en verpakking, enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de Koper zijn gegeven, door de Verkoper bepaald, zonder dat de Verkoper hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. 
Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de verzending steeds voor rekening en risico van de Koper. 
De verpakking van grote stukken en exportverpakkingen zullen apart aangerekend worden. 
De te vervoeren goederen worden slechts verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de Koper. 
Vanaf de verkoop valt het risico steeds ten laste van de Koper. 
Terugzending van goederen door de Koper kan slechts geschieden na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de Verkoper, op kosten en risico van de Koper, “franco bestemming” aangeduid door de Verkoper.

In overleg kunnen wij de geleverde goeder ophalen.

Artikel 5: Aanvaarding 
De aangekochte goederen worden aanvaard op de plaats van levering en op het ogenblik dat de Koper over de goederen beschikt. 

Artikel 6: Ontbinding 
In geval van annulering van een bestelling, is de Koper verplicht aan de Verkoper een schadevergoeding te betalen van twee derde van de waarde van de bestelling. 
Goederen die speciaal voor de Koper besteld werden, en die buiten de normale verkoopsartikelen van de Verkoper vallen, zullen worden geleverd en gefactureerd, niettegenstaande annulering van deze bestelling. 
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van ernstige wanprestatie in hoofde van de Koper, faillissement, kennelijk onvermogen, een enkel protest van een wisselbrief van de Koper, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de Koper. 

Artikel 7: Prijzen en Kosten 
Alle offertes, tarieven of prijslijsten worden, behoudens tegenstrijdige bepaling, beschouwd zonder verbintenis en behoudens verkoop, voortvloeiend uit voormelde offertes, tarieven of prijslijsten. 
De prijzen zijn berekend voor levering “af fabriek” of “af magazijn”. 
De Verkoper behoudt zich het recht voor de voorwaarden en de prijzen te herzien wanneer de marktomstandigheden dit vereisen, zelfs in de loop van de uitvoering van de bestellingen, of deze bestellingen te annuleren ingeval de Koper niet akkoord gaat met de voorwaarden en gewijzigde prijzen van de Verkoper. 

Artikel 8: Betaling

Plaatsing toestel  en bestelling 
De koper dient bij plaatsing een voorschot te betalen van het volledig bedrag van het toestel, rest van de plaatsing contant aan de monteur ofwel binnen de 7 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden.

Ophalen / bestelling 

Bij een bestelling  van een toestel dat niet op op voorraad is ,zal de koper 50% voorschot moeten betalen voordat het toestel besteld zal worden .

Wanneer een toestel op stock is kan de koper via overschrijving het toestel reeds bestellen en reserveren, ofwel contant betalen bij ophalen.  
 Garantie 
Garantie is 3 tot 5 jaar afhankelijk van merk.

Garantie is enkel geldig wanneer het garantie formulier ook naar de fabrikant is verstuurd.

De garantietermijn begint steeds op de datum van facturatie.

Garantietermijn is enkel op de toestellen , niet op de werkuren.
Er kan geen sprake zijn van eventuele vervanging van het defecte stuk alvorens het in de werkhuizen van de Verkoper is nagekeken. 
De door de Verkoper als defect erkende stukken, te wijten aan constructie- of materiaalfouten, zullen door hem of de leverancier gratis vervangen worden. Buiten dit herstellen of vervangen kan de Verkoper geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard ook ten laste gelegd worden. Hiervoor kan de Verkoper geen enkele onkostenrekening van welke aard ook in aanmerking nemen. 
Alle garantieaanspraken vervallen indien de Koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming. 
Bij goederen welke door de Verkoper aan sterk verminderde prijzen worden verkocht, wisselstukken of goederen die niet standaard tot het gamma behoren, vervalt elke garantie volledig.Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen. 
De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Verkoper lastens de Koper mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Koper in één of meer verplichtingen jegens de Verkoper. 
Zolang de eigendom niet op de Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verkopen of verpanden, aan een derde enig ander recht daarop verlenen (al dan niet als zekerheid), of er op één of andere wijze over beschikken. 
Bij wanbetaling zal de Koper op eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen.Artikel 11: Klachten 
Een klacht wegens niet-conformiteit van de levering / Factuur aan het bestelde kan slechts aangenomen worden voor zover zij geschiedt per aangetekend schrijven / mail  binnen de 5 dagen na de levering. 

Artikel 12: Wetgeving 

VLAREM II Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Artikel 6.8.1.1. De volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), van het VLAREL, die in het bezit is van een certificaat van de overeenkomstige categorie: 1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling; 2° controles op lekkage van koelinstallaties als vermeld in artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen; 3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen is het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, erkend als koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen betreft, op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen voor de betreffende categorie, vermeld in artikel 17/1, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de werkzaamheden uitvoert onder toezicht van een erkende koeltechnicus die houder is van een certificaat van de betreffende categorie en die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als koeltechnicus voor de betreffende categorie als vermeld in artikel 6, 2°, e), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van inschrijving voor.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die de werkzaamheden uitvoert aan koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen maar geen ozonlaagafbrekende stoffen bevatten, en die voldoet aan de voorwaarde, vermeld in artikel 3, lid 3, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die ozonlaagafbrekende stoffen maar geen gefluoreerde broeikasgassen terugwint uit koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, op voorwaarde dat de persoon een gepaste opleiding heeft gevolgd en dat kan bewijzen met een diploma of getuigschrift. De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067, over de terugwinning van ozonlaagafbrekende stoffen. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs daarvan voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de fabrikant voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen.

VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006

Klant mag toestel zelf installeren , maar is verplicht door een stekmonteur/bedrijf het toestel in dienst te laten stellen. Dit is verplicht. Zowel voor Milieu en garantie.